OMR

De Onderwijsteam Medezeggenschapsraad (OMR) is een beleidsorgaan en is een wettelijk verplicht overleg tussen leerkrachten en ouders. De OMR ziet toe op het beleid en het functioneren van het onderwijsteam de Singelier/Ten Darperschoele.
De taken en bevoegdheden van de OMR zijn beschreven in een reglement.
De MR van de Singelier bestaat uit zes leden: drie leden als vertegenwoordiging van de leerkrachten en drie leden als vertegenwoordiging van de ouders. De MR van de Ten Darperschoele bestaat uit vier leden: twee leden als vertegenwoordiging van de leerkrachten en twee als vertegenwoordiging van de ouders.
Sinds 1 april 2009 is het openbaar primair onderwijs in Westerveld verzelfstandigd van de gemeente en vormt Stichting Openbaar Primair Onderwijs Westerveld het bevoegd gezag . Sinds 26 november 2009 heet de Stichting ‘Stichting Talent Westerveld’. Het streven is dat er per onderwijsteam twee leden, een leerkracht en een ouder, worden afgevaardigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de gemeente Westerveld. Over het algemeen zijn deze vertegenwoordigers leden van de OMR.
De OMR vergadert eens in de zes weken en deze vergaderingen zijn openbaar. Ouders, niet behorend tot de (O)MR, kunnen aanwezig zijn. Zij hebben geen zeggenschap. Wel kunnen er van tevoren bespreekpunten ingediend worden.
Op uitnodiging is de directeur bij de vergadering aanwezig.

LR

Waarom een leerlingenraad?

Door de leerlingenraad:

 • ervaren leerlingen dat ze meetellen en dat ze een eigen stem hebben binnen de schoolorganisatie;
 • krijgen ze een beter inzicht in de organisatie van de school;
 • ondervinden ze wat realistisch en haalbaar is;
 • maken ze spelenderwijs kennis met democratische beginselen;
 • leren ze hoe ze kunnen vergaderen;
 • wordt de betrokkenheid met de school verhoogd;
 • wordt de verantwoordelijkheid van schoolse zaken bevorderd;
 • wordt actief burgerschap aangesproken;
 • wordt de kwaliteit van de schoolorganisatie vanuit het perspectief van de leerling gestimuleerd.

Hoe is de organisatie?

In de groepen 5, 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden.
De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde. Afhankelijk van de grootte van de groep of de aard van de combinatiegroep worden per groep 1 of 2 leerlingen gekozen. Het team stelt dit vast voorafgaand aan de verkiezingen.
Voordat de verkiezingen worden gehouden, leggen de leerkrachten uit wat de leerlingenraad is, wat er van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen, hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd en door wie de leerlingen begeleid worden. Deze informatie kan ook gepresenteerd worden door de leden van de aftredende leerlingenraad.
De leerlingenraad komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar, in principe onder schooltijd; eventueel na schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept. De leden van de leerlingenraad lichten de adviezen van de leerlingenraad toe in hun eigen groep. De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad en zijn herkiesbaar. De leerlingenraad wordt begeleid door één van de leerkrachten.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

De bespreekpunten worden verzameld door de leden en zijn afkomstig uit de ideeënbus of worden gehoord in de klas of op het schoolplein. Ook de medezeggenschapsraad, de ouderwerkgroep of het team kunnen de leerlingenraad om advies vragen. Omgekeerd kunnen punten vanuit de leerlingenraad ingebracht worden in de medezeggenschapsraad, de ouderwerkgroep of het team. De leerlingenraad geeft dus gevraagd en ongevraagd advies.

Onderwerpen die besproken worden zijn bijvoorbeeld:

 • gebruik en inrichting van het schoolplein
 • afvalscheiding
 • organisatie van het schoolreisje
 • invulling van feestactiviteiten
 • bevindingen bij het gebruik van lesmethodes en lesaanpakken
 • sportshirts