Verlofaanvraag

Wij houden een verzuimregistratie bij. Ouders/verzorgers dienen eventueel verzuim, voorzien van geldige reden, te melden bij de desbetreffende leerkrachten van hun kind. Dit geldt ook voor bezoek aan dokter, ziekenhuis e.d. Bij ziekte of onverwachts afwezig zijn graag telefonisch, voor schooltijd de school op de hoogte stellen. Denkt u ook aan het afmelden bij de eventuele overblijfouders. In alle andere, bijzondere, gevallen dient eerst toestemming via het verlofformulier te worden gevraagd. Dit formulier is te downloaden via de website. Dit formulier kan op school ingeleverd worden. Zie hieronder de regels t.a.v. verlof aanvraag.

Download hier uw verlofaanvraagformulier.

Download hier uw werkgeversverklaring.

Godsdienst of levensovertuiging

Als uw kind verplichtingen hieromtrent moet vervullen, hoeft het niet naar school.
U moet dit minstens 2 dagen van tevoren aan de school melden.

Vijfjarigen

Als uw kind 5 jaar is en de volle schoolweek nog niet aankan, mag het 5 uur per week thuis blijven. U moet dit melden aan de directeur van de school. Met toestemming van de directeur mag een vijfjarige zelfs ten hoogste 10 uur per week thuis blijven.

Ongeoorloofd verzuim

De directeur van de school is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Meer informatie hierover vindt u in de Talentgids.

Verlof in geval van gewichtige omstandigheden

Onder gewichtige omstandigheden verstaat de Leerplichtwet omstandigheden, die buiten de wil van de leerling en / of ouders plaatsvinden. Aan de leerplichtambtenaar kan advies worden gevraagd.

Omstandigheden, die in aanmerking komen voor extra verlof:

 • Verhuizing (maximaal 1 dag);
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats (maximaal 1 dag) of buiten de woonplaats (maximaal 2 dagen);
 • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (maximaal 1 dag);
 • 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (maximaal 1 dag);
 • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad (periode in overleg met de directeur);
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad (maximaal 4 dagen);
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad (maximaal 2 dagen);
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad (maximaal 1 dag);
 • Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof en/of deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.

Vrij voor vakantie onder schooltijd.

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:

 • Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.
 • Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.
 • Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.

De extra vakantie is nooit langer dan tien dagen.

Procedure:

 • Ouders dienen vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering een aanvraag schriftelijk in door middel van het verlofaanvraagformulier dat hierboven te downloaden is;
 • Bij een aanvraag voor meer dan 10 dagen zendt de directeur de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar (het gaat hierbij om omstandigheden, waarbij sprake is van een medische of sociale indicatie);
 • De directeur van de school neemt de aanvraag in behandeling. Indien nodig vraagt hij / zij de ouders om de aanvraag te verhelderen;
 • De directeur neemt een schriftelijk besluit;
 • Ouders hebben de mogelijkheid om binnen 6 weken bezwaar in te dienen bij de directeur.